Dec. 29, 2017

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА НВО В VII КЛАС

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС


І. Вид и времетраене на изпита
Изпитът от националното външно оценяване е писмен.
Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест в два модула с време за работа:
 по първия модул – 60 минути;
 по втория модул – 90 минути.


ІІ. Формат на теста
Първият модул съдържа 25 задачи по български език и по литература. Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен, и с кратък свободен отговор.
Максимален брой точки – 65.
Оценката за първия модул се изразява с качествен и с количествен показател и с брой точки.
Вторият модул е създаване на преразказ върху неизучаван художествен текст, като се изпълнява конкретна дидактическа задача.
Максимален брой точки – 35.
Оценката за втория модул се изразява само с брой точки.
Оценката на изпита от националното външно оценяване се формира в точки като сбор от резултатите от двата модула.
Общ максимален брой точки от двата модула – 100.

ІІІ. Учебно съдържание
Задачите по български език и по литература в първия модул се определят от учебното съдържание, включено в учебните програми за задължителна подготовка в VII клас.

Български език
 Текст и признаци на текста;
 Художествен текст. Художествени средства (фонетични, лексикални и синтактични);
 Текстът в сферата на масовата комуникация. Публицистичен текст;
 Думата като лексикално средство в текста;
 Дума и контекст (подтекст);
 Лексикална и граматическа съчетаемост на думите;
 Неметафорична и метафорична употреба на думите;
 Неутрална и експресивна лексика;
 Употреба на фразеологични словосъчетания;
 Съчинително и подчинително свързване в простите и в сложни те
изречения;
 Сложно съставно изречение. Пунктуация;
 Сложно смесено изречение. Пунктуация;
 Пряко и непряко предаване на чужда реч. Цитиране;
 Части на речта. Глагол;
 Вид на глагола;
 Наклонение на глагола. Употреба на наклоненията в зависимост
от речевата ситуация;
 Съвместна употреба на глаголните времена;
 Езикова система. Езикови средства.

Литература
 Христо Ботев – „На прощаване в 1868 г.“;
 Иван Вазов – „Немили-недраги“,
„Една българка“,
„Опълченците на Шипка“,
„Българският език“;
 Алеко Константинов – Из „До Чикаго и назад“ („Ниагара!...”),
Из „Бай Ганьо” („Бай Ганьо у Иречека”);
 Пенчо Славейков – „Неразделни”;
 Пейо Яворов – „Заточеници”;
 Елин Пелин – „По жътва“;
 Йордан Йовков – „По жицата“.

ІV. Оценявани компетентности
Познава и прилага граматични правила на съвременния български книжовен език.
 Познава и прилага правописни правила на съвременния български книжовен език.
 Познава и прилага пунктуационни правила на съвременния български книжовен език.
 Познава лексикалното значение и лексикалната съчетаемост на думите и на фразеологичните словосъчетания в съвременния български книжовен език.
 Разбира смисли, извлича и обработва информация от текстове, функциониращи в комуникативната практика.
 Подбира и съчетава уместно езикови средства.
 Изпълнява конкретна дидактическа задача при преразказване на неизучаван художествен текст.
 Познава литературните творби от учебната програма за задължителна подготовка в VII клас включително съдържанието, историческия контекст на
създаването им, авторството и жанровите им характеристики.
 Разбира и тълкува конкретна литературна творба от учебната програма за задължителна подготовка в VII клас.
 Познава и използва непротиворечиво термините, заложени в учебните програми по български език и по литература за задължителна подготовка в VІІ клас.
 Познава текстови структури, структурни елементи и фигури на езика и тълкува тяхната функция в изучаван художествен текст.
 Оформя графично текст.