Dec. 29, 2017

Учебно-изпитна програма за ДЗИ по български език и литература

Учебно-изпитна програма за ДЗИ по български език и литература

I. Вид на изпита
Изпитът е писмен и анонимен.


II. Учебно съдържание

1. Български език
• Текстът и социокултурният контекст
• Текстът в публичното общуване. Сфери на научната, медийната, гражданската, институционалната и художествената комуникация
• Тематично и смислово членене на текста. Извличане на информация от текста
• Функции на езиковите средства за изграждане на текста
• Отношения между езиковите единици от различните езикови равнища
• Задължителност и избор на структура и композиция на текста съобразно предмета на общуване и предназначението на текста
• Задължителност и избор на езикови средства съобразно условията на общуване в различни комуникативни ситуации
• Лексикална и граматична норма. Системни езикови правила
• Правописна и пунктуационна норма. Конвенционални езикови правила
• Създаване на аргументативен текст.

2. Литература

2.1. Автори и произведения:
• Христо Ботев
поезия: "Майце си", "Към брата си", "Елегия", "Борба", "До моето първо либе", "На прощаване", "Хаджи Димитър", "Моята молитва", "Обесването на Васил Левски"
• Иван Вазов
поезия: "Българският език", "Отечество любезно", "При Рилския манастир", "Елате ни вижте", "Линее нашто поколение", "Епопея на забравените"-"Левски", "Паисий", "Кочо", "Опълченците на Шипка"; разказът "Дядо Йоцо гледа"; повестта "Чичовци"; романът "Под игото"
• Алеко Константинов
фейлетонът "Разни хора, разни идеали"; книгата "Бай Ганьо"
• Пенчо Славейков
поезия: "Cis moll", "Ни лъх не дъхва над полени", "Спи езерото; белостволи буки", "Самотен гроб в самотен кът"; поемата "Ралица"
• Пейо Яворов
поезия: "Градушка", "Заточеници", "Ще бъдеш в бяло", "Две
хубави очи", "Стон", "Две души", "Сенки", "Песента на човека", "Маска" 
• Елин Пелин
разкази: "Ветрената мелница", "Косачи", "Задушница",
"Мечтатели", "На оня свят", "Андрешко", "Чорба от греховете на отец Никодим", "Занемелите камбани" повестта "Гераците"
• Димчо Дебелянов
поезия: "Черна песен", "Пловдив", "Да се завърнеш...", "Помниш ли, помниш ли...", "Спи градът", "Миг", "Един убит", "Сиротна песен", "Тиха победа"
• Христо Смирненски
поезия: "Да бъде ден!", "Ний", "Йохан", "Юноша", "Стария
музикант", "Цветарка", "Зимни вечери"
• Гео Милев
поемата "Септември"
• Атанас Далчев
поезия: "Прозорец", "Болница", "Стаята", "Къщата", "Повест",
"Книгите", "Камък", "Дяволско"
• Елисавета Багряна
поезия: "Кукувица", "Стихии", "Потомка", "Вечната"
• Йордан Йовков
разкази: "Песента на колелетата", "Последна радост", "Шибил", "През чумавото", "Индже", "Албена", "Другоселец", "Серафим"
• Никола Вапцаров
поезия: "Вяра", "Писмо"("Ти помниш ли..."), "Песен за човека", "Сън", "История", "Завод", "Кино", "Прощално", "Борбата е безмилостно жестока..."
• Димитър Димов
романът "Тютюн"
• Димитър Талев
романът "Железният светилник".

2.2. Знания за строежа и функционирането на художествената творба
• Художествена условност (фолклор, литература)
• Особености на условния изобразен свят (време и пространство, литературен герой, видове литературни герои, конфликт)
• Строеж на художествената творба (заглавие, мото, сюжет,
фабула, композиция, елементи на композицията, основна идея)
• Комуникативен строеж на художествената творба (автор, читател, повествовател, лирически герой)
• Въздействие на художествената творба (типове отношения
автор-герой и читател)
• Жанрова система на литературата (художествен жанр, епос, лирика, драма, роман, повест, разказ, фейлетон, сатира, ода, елегия, балада, сонет, лирическа миниатюра, поема, драма)
• Организация на художествената реч (проза, стих, стихова
организация; тропи-метафора, метонимия, символ, алегория; фигури- сравнение, епитет, хипербола, литота, антитеза , оксиморон, парадокс, гротеска).

III. Оценявани компетентности

1. Езикови компетентности:
• Умее да възприема смисли от текстове с различни съдържателни, функционални и езикови особености и да обработва получената информация в съответствие с поставената задача
• Умее да изгражда цялостен и завършен текст, който отговаря на изискванията за нормативна правилност и комуникативна целесъобразност
• Умее да подбира и да съчетава езикови средства, като се
съобразява с предмета на общуване и с конкретната комуникативна задача
• Умее да подбира и да съчетава езикови средства със стилов белег, предпочитани при общуване в различни функционални сфери
• Владее и умее да прилага лексикалната норма на съвременния български книжовен език
• Владее и умее да прилага граматичната норма на съвременния български книжовен език
• Владее и умее да прилага правописната норма на съвременния български книжовен език
• Владее и умее да прилага пунктуационната норма на
съвременния български книжовен език.

2. Литературни компетентности:
• Разбира условния характер на художествената литература
• Познава посочените автори и творби и свързаните с тях процеси в българската литературна история
• Притежава знания за строежа и функционирането на
художествената творба
• Интерпретира художествения смисъл от конкретен литературен текст.

IV. Формат на изпита
Държавният зрелостен изпит включва 41 задачи:
1. 40 тестови задачи с максимален брой точки 70.
• задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен
• задачи със свободен отговор.
2. Задача за създаване на аргументативен текст, свързан с
художествена творба или с откъс от нея, с максимален брой точки 30.
Общият максимален брой точки е 100.

V. Времетраене на изпита
Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.